HEJTMANKA

Provozní řád

Před příjezdem

 • Pronájem je třeba domluvit nejpozději dva týdny předem se správcem.
 • Každou skupinu přihlašuje správci vždy jedna plnoletá osoba (vedoucí). Vedoucí pravdivě a úplně uvede údaje o své osobě a o své skupině (počet dětí a dospělých).
 • Vedoucí převezme od správce klíče od přidělených prostor. Od klíčů je zakázáno pořizovat kopie! Při ztrátě klíčů uhradí vedoucí výměnu zámků.
 • Voda, která je u chaty k dispozici, není pitná – pitnou vodu je třeba si dovézt s sebou.
 • Při příjezdu autem - po odbočení ze silnice k chatě narazíte po několika metrech na závoru a značku „zákaz vjezdu“. Povolenky vlastní pouze vedoucí oddílů 19. střediska a správce chaty. Buďte si tedy prosím vědomi, že by auto, které nemá povolenku, nemělo vjíždět do zákazu vjezdu! Odpovědnost za porušení zákazu nese majitel auta.

Po příjezdu

 • Po příchodu na základnu zkontroluje vedoucí ve vlastním zájmu inventář, vybavení a stav přidělených prostor. Vedoucí zodpovídá za veškerou škodu na movitém i nemovitém majetku základny, kterou během pobytu způsobí nebo zaviní on sám nebo někdo z jeho skupiny. Škodu musí vedoucí odstranit na vlastní náklady do jednoho týdne od jejího vzniku, případně předá správci odpovídající finanční částku na její nápravu.
 • Vedoucí seznámí svou skupinu s tímto provozním řádem a zodpovídá za to, že se jeho skupina bude po celou dobu pobytu tímto řádem řídit.

S veškerým vybavením základny zacházej šetrně, udržuj ho čisté!
V chatě je zakázáno kouřit a požívat jakékoli návykové látky.
Berte na vědomí, že při pobytu v okolí chaty je třeba chovat se tak, aby nebyl porušován zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů („zákon o ochraně přírody“). Za porušování zákona o ochraně přírody nesou zodpovědnost účastníci pobytu, nikoli majitel chaty. Chata leží v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a navíc v Přírodní rezervaci Hejtmanka (základní ochranné podmínky jsou definovány v paragrafech 33 a 34 zákona o ochraně přírody a krajiny). V chatě se přezouváme. A to na dlažbě za dveřmi.
Všechna okna jsou zajištěna okenicemi. Po jejich otevření je zajistěte, ať s nimi nepráská vítr.

Oheň a dřevo

 • Oheň je možno rozdělávat pouze na připraveném ohništi a vždy je třeba před jeho opuštěním oheň důkladně uhasit a ohniště před odjezdem uklidit.
 • V prostoru základny je dovoleno rozdělávat otevřený oheň pouze na místech k tomu vyhrazených (ohniště, sporák v kuchyni, kamna) a pod dohledem vedoucího nebo jím pověřené osoby. Petrolejovým lampám věnujte zvýšenou pozornost a umístěte je na bezpečná místa, kde nemohou být převrženy.
 • V kamnech topte tak, aby nebyly rozžhavené do ruda a dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu kolem kamen. Před odchodem musí být kamna vyhaslá a vymetená.
 • Dřevo se samo neudělá, a proto jím šetřete. Po Vašem odchodu by měly být bedny u kamen plné dřeva a nachystané třísky. Používejte jen připravené dřevo, které je na půdě. V přírodní rezervaci není dovoleno brát ani mrtvé dřevo!
 • Používat v chatě svíčky je možné jen s největší opatrností a je třeba dbát na to, aby nebylo nic pokapané od vosku a propálené ode dna plechových čajových svíček.

Před odjezdem

 • Před odjezdem vedoucí se skupinou uklidí základnu (podle kontrolního seznamu úklidu), nahlásí veškeré škody (včetně odstraněných či opravených). Poté vrátí správci klíče a uhradí poplatek za všechny členy skupiny (správce vydá stvrzenku).
 • Pokud se něco rozbije z vybavení chaty, je třeba toto neprodleně nahlásit správci chaty a domluvit se na řešení!
 • Nenechávejte zde žádné jídlo. Ani pokud se jedná o tzv. trvanlivé potraviny (sůl, cukr, čaj, …)
 • Každý si odveze všechen vyprodukovaný odpad.
 • Přítomnost osob nenahlášených k ubytování (návštěvy) je možná pouze v rozumné míře a vždy jen s vědomím správce a vedoucího.

KONTROLNÍ SEZNAM PRO ÚKLID PŘED ODJEZDEM

 1. Vyklidit nepořádek, vrátit vše na původní místo.
 2. Odstranit hrubé nečistoty z postelí (drobty, bláto apod.).
 3. Utřít stůl, kuchyňskou linku, sporák a židle vlhkým hadrem se saponátem a poté pouze vlhkým hadrem.
 4. Umýt veškeré použité nádobí a suché je uklidit zpět na určené místo.
 5. Nechat vyhasnout kamna a sporák, studený popel nasypat na ohniště. Nachystat třísky. Buď přímo v kamnech na zapálení nebo vedle na bedně se dřevem a připravit zásobu dřeva na přikládání.
 6. Setřít podlahu mopem ve všech místnostech v celé její ploše vodou se saponátem. Vodu měňte, nestírejte vše jen jednou vodou!
 7. Očistit nářadí a vrátit na původní místo.
 8. Vyčistit ohniště, v žádném případě v něm nenechávejte odpadky.
 9. Důkladně zavřít okenice a okna, následně i hlavní dveře a mříž.
 10. Na chatě nenechávejte žádné odpadky. Pouze papír je možno nechat u kamen.
 11. Uklidit před chatou a v jejím okolí.

Při jakémkoliv problému neprodleně kontaktujte správce chaty! Ludvík Čapek, tel.: 608451996

Při zjištení porušení tohoto řádu, bude celá ubytovaná skupina vykázána správcem z prostoru základny!

PROVOZNÍ ŘÁD KE STAŽENÍ