SNĚM

Neděle 9. 10. 2016 od 13 hodin,
kulturní dům, Doloplazy.
(mapa)

Střediskový sněm je nejvyšším střediskovým orgánem a je oprávněn rozhodovat o všech záležitostech daného střediska i podřízených oddílů, které nejsou upraveny nadřízenými řídícími akty. Řádný střediskový sněm se svolává zpravidla jednou za tři roky, nejpozději však do 42 měsíců od konání posledního řádného sněmu. Sněm je schopný usnášení, je-li přítomna alespoň polovina delegátů. Funkce delegáta je pevně vázána ke konkrétní osobě, nelze ji dále delegovat.

Delegáty střediskového sněmu jsou všichni činovníci (vedoucí, zástupci, volení a jmenovaní zpravodajové, volení členové rady, členové revizní komise...), kteří jsou členy střediska, tedy i ti, kteří svou činovnickou funkci vykonávají v orgánech mimo středisko. Mají na sněmu hlasovací a volební právo. Chce-li se někdo z členů střediska účastnit jako host, kontaktujte vedoucího střediska Karla Tomečka.
Svolavatelem sněmu je středisková rada střediska Ladislava Ruska.


Delegáti střediskového sněmu

Bartek Tomáš (Šíp)
Drozda Martin (Vraník)
Dvořák Jiří
Hadaš Jakub (Jelen)
Heitel Miroslav (Prcek zálesák)
Klobouček Ondřej (Moquai)
Kouřil Tomáš
Langer Vít
Majerová Monika
Majerová Šárka (Teta Šárka)
Novotná Anna
Pečínka Jan (Jambo)
Poledna Vít
Pospíšil Libor
Remešová Miroslava
Roubíková Blanka
Spáčilík Petr (Hroch)
Tomeček Karel (Karlos)
Voráč Jan
Zdařil Lukáš (Velim)

Počet delegátů: 20. Sněm je usnášeníschopný v případě přítomnosti 10 delegátů.


Program sněmu

  • Zahájení, přivítání hostů.
  • Zpráva o činnosti střediska a oddílů za uplynulé volební období.
  • Zpráva správce Hejtmanky.
  • Zpráva revizní komise o činnosti za funkční období.
  • Volby.
  • Podněty k předsněmovní diskuzi XV. Valného sněmu.
  • Návrhy usnesení.
  • Diskuze.
  • Zakončení sněmu.


Volby na sněmu

Na sněmu budou voleni:

Střediskový vedoucí a jeho zástupce (voleni ve dvojici)
Revizní komise - 3 členná
Členové střediskové rady

3 delegáti okresního sněmu + náhradníci (10. 12. 2016)
3 delegáti krajského sněmu + náhradníci (21. 1. 2017)
2 delegáti XV. Valného sněmu + náhradníci, Velké Meziříčí (24. - 26. 3. 2017)


Kandidátní komise a kandidatura

Kandidátní komise bude jmenována na střediskové radě dne 11. 9. 2016.
Všechny návrhy - kandidatury jsou na střediskovém sněmu řádné a lze je podávat přes skautis nebo písemě kandidátní komisi nebo i ústně, a to až do doby stanovené v průběhu sněmu. Kandiovat do funkcí mohou členové starší 18 let s příslušnou kvalifikací (je-li pro danou funkci vyžadována).


Důležité odkazy a dokumenty

SNĚMY A VOLBY
Organizační řád
Směrnice k XV. Valnému sněmu a sněmům organizačních jednotek v roce 2016/17
XV. VALNÝ SNĚM, Velké Meziříčí
Revizní řád